Rid̷er F̷oodpanda m̷aut mot̷osikal remp̷uh jip bu̷at p̷usingan U

Rid̷er F̷oodpanda m̷aut mot̷osikal remp̷uh jip bu̷at p̷usingan U

ᴛᴀᴡᴀᴜ: ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ꜰᴏᴏᴅᴘᴀɴᴅᴀ ᴍ4ᴜᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴍ4ʟɴɢᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴅɪ ʙᴀᴛᴜ 3, ᴅᴇᴋᴀᴛ ꜱɪɴɪ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ ᴘᴜᴋᴜʟ 12.30 ᴛᴇɴɢᴀʜ ʜᴀʀɪ ɪᴛᴜ, ᴘᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ, ᴍᴏʜᴅ. ʀᴀᴍᴅʜᴀɴ ᴀʙᴀꜱ ᴀᴢᴍɪ, 26, ᴍᴇɴlɴɢɢ4ʟ ᴅᴜɴɪ4 ᴅɪ ʟᴏᴋᴀꜱɪ ᴋᴇᴊ4ᴅɪᴀɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ ᴅɪɴᴀɪᴋɪ ᴍᴇʀ3ᴍᴘᴜʜ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴋᴇɴᴅᴇʀᴀᴀɴ ʟᴀɪɴ.

ᴋᴇᴛᴜᴀ ᴘᴏʟɪꜱ ᴅᴀᴇʀᴀʜ, ᴀꜱɪꜱᴛᴇɴ ᴋᴏᴍɪꜱɪᴏɴᴇʀ ᴘᴇᴛᴇʀ ᴜᴍʙᴜᴀꜱ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴋ3ᴍᴀʟ4ɴɢᴀɴ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴊɪᴘ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴜᴊᴜ ᴋᴇ ᴛᴀᴡᴀᴜ ʟᴀᴍᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴀᴡᴀ ᴍᴜᴀᴛᴀɴ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴘᴜꜱɪɴɢᴀɴ ᴜ ᴅɪ ʙᴀᴛᴜ 3.

Screenshot 2022 11 11 172518

Screenshot 2022 11 11 172533

Screenshot 2022 11 11 172554

ʙᴇʟɪᴀᴜ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ, ᴘᴇᴍᴀɴᴅᴜ ᴊɪᴘ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 51 ᴛᴀʜᴜɴ ɪᴛᴜ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴋᴇʟᴜ4ʀ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴛɪʙ4 -ᴛɪʙᴀ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ꜱɪᴍᴘᴀɴɢ ᴘᴜꜱɪɴɢᴀɴ ᴜ ʜɪɴɢɢᴀ ᴍᴇɴʏ3ʙᴀʙᴋᴀɴ ᴘᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ᴊᴀʟᴀɴ ʟᴜʀᴜꜱ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴᴜᴊᴜ ᴋᴇ ʙᴀɴᴅᴀʀ ᴛᴀᴡᴀᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴍᴇɴɢ3ʟᴀᴋ ʟᴀʟᴜ ᴛᴇʀʟ4ɴɢɢᴀʀ ʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ᴛᴇɴɢᴀʜ ᴊɪᴘ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

ᴀᴋɪʙᴀᴛ ʜᴇɴᴛ4ᴍᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴋᴜᴀᴛ ᴍᴇɴʏᴇʙ4ʙᴋᴀɴ ᴍᴏᴛᴏꜱɪᴋᴀʟ ᴍɪʟɪᴋ ᴍᴀɴɢꜱᴀ ᴘᴀᴛ4ʜ ʀɪᴍ ᴛᴀʏᴀʀ ʜᴀᴅᴀᴘᴀɴ ʜɪɴɢɢᴀ ᴍᴇɴɢ4ᴋɪʙᴀᴛᴋᴀɴ ᴍ4ɴɢꜱᴀ ᴍᴇɴɢ4ʟᴀᴍɪ ᴋᴇᴄᴇᴅ3ʀᴀᴀɴ ᴛᴇʀᴜᴋ ᴅᴀɴ ᴍ4ᴜᴛ ᴅɪ ʟᴏᴋᴀꜱɪ ᴋᴇᴍ4ʟᴀɴɢᴀɴ.

“ꜱɪ4ꜱᴀᴛᴀɴ ᴀᴡᴀʟ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛɪ ᴋᴇᴍ4ʟᴀɴɢᴀɴ ɪᴛᴜ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴀᴋɪʙ4ᴛ ᴋᴇᴄᴜ4ɪᴀɴ ᴘᴇᴍᴀɴᴅᴜ ᴊɪᴘ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴇᴍʙᴜᴀᴛ ᴘᴜꜱɪɴɢᴀɴ ᴜ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴀᴛᴜ ᴋᴇɴʏᴀᴛᴀᴀɴ ʜᴀʀɪ ɪɴɪ.

ᴋᴇꜱ ᴅɪꜱɪᴀꜱ4ᴛ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ꜱᴇᴋꜱʏᴇɴ 41(1) ᴀᴋᴛᴀ ᴘᴇɴɢᴀɴɢᴋᴜᴛᴀɴ ᴊᴀʟᴀɴ 1987 ᴅᴀɴ ʙ3ᴅᴀʜ ꜱɪᴀꜱ4ᴛ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴊᴀʟ4ɴᴋᴀɴ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ᴜᴊɪᴀɴ ᴄ0ᴠɪᴅ 19 ᴅɪᴘᴇʀᴏʟᴇʜ.

Perhatian – Myinfokerja kami tidak bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen yang diberikan kepada pembaca kami.

Jadi sila pastikan anda berfikir panjang sebelum menulis komen anda di ruangan komen. Terima Kasih.

Sudah baca jangan lupa like komen dan share kan pada kawan-kawan atau keluarga kita agar dapat manfaat bersama. Dah Baca, Jangan Lupa Like, Komen Dan Share Page Media Portal Ya.

Jom sama2 join group ni.. Khas untuk sama2 kita share menu masing2..inshaAllah bermanfaat disana..TQ

Sumber: wowberita

Leave a Comment